Публични покани, обявени до 15.04.2016 г.

Хоризонтална пътна маркировка по уличната мрежа на територията на Община Перник.

14.04.2016 18:01:28

Хоризонтална пътна маркировка по уличната мрежа на територията на Община Перник по две обособени позиции, както следва:Обособена позиция №1 - направа на пътна хоризонтална маркировка в урбанизираните територии на гр. Перник и гр.Батановци; Обособена позиция №2 - направа на пътна хоризонтална маркировка на IV-то класната пътна мрежа и населените места на територията на Община Перник.

Избор на изпълнител на инженеринг - проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР за преустройство на бл.7, ул. "Младен Стоянов" за ученическо общежитие.

14.04.2016 17:03:02

Избор на изпълнител на инженеринг - проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР за преустройство на бл.7, ул. "Младен Стоянов" за ученическо общежитие.

Обследване на енергийна ефективност и техническо обследване за изготвяне на технически паспорт на административна сграда на Община Перник и Областна администрация" по две обособени позиции.

14.04.2016 16:45:00

Обследване на енергийна ефективност и техническо обследване за изготвяне на технически паспорт на административна сграда на Община Перник и Областна администрация" по две обособени позиции:Първа обособена позиция:"Обследване на енергийна ефективност на административна сграда на Община Перник и Областна администрация"; Втора обособена позиция:"Техническо обследване за изготвяне на технически паспорт на административна сграда на Община Перник и Областна администрация"

Проектиране на пътни съоръжения на територията на Община Перник по две обособени позиции: 1. Проектиране на нови улици в Община Перник. 2. Проектиране на кръгови кръстовища.

14.04.2016 16:03:00

Проектиране на пътни съоръжения на територията на Община Перник по две обособени позиции:1. Проектиране на нови улици в Община Перник. 2. Проектиране на кръгови кръстовища.

Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане за Областен информационен център - Перник по проект "Функциониране на Областен информационен център - Перник.

14.04.2016 15:29:52

Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане за Областен информационен център - Перник по проект "Функциониране на Областен информационен център - Перник, Договор № BG05SFOP001-4-0009-C01, съфинансиран от Европейския социален фонд чрез Оперативна програма "Добро управление" Процедура BG05SFOP001-4.001 "Осигуряване функционирането на националната мрежа от 27 Областни информационни центрове.

Доставка и монтаж на обзавеждане и оборудване на помещенията в Центъра за почасово предоставяне на услуги за социално включване в Община Перник.

14.04.2016 15:25:07

Доставка и монтаж на обзавеждане и оборудване на помещенията в Центъра за почасово предоставяне на услуги за социално включване в Община Перник в сграда частна общинска собственост, находяща се на ул. "Инженерна" №6, по проект "Създаване на нов Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда в Община Перник", Договор № BG05M9OP001-2.002-0139,финансиран от Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси 2014 -2020", съфинансиран от Европейския социален фонд на Европейския съюз по три обособени позиции.

Изграждане на паркинг от ОТ 9997, 997, 998 и 1997 до ОТ 1998 и прилежащия вход/изход от ОТ 1998 до ОТ 9968.

14.04.2016 11:30:21

Изграждане на паркинг от ОТ 9997, 997, 998 и 1997 до ОТ 1998 и прилежащия вход/изход от ОТ 1998 до ОТ 9968.

Изготвяне на инвестиционен проект с предмет "Закриване и рекултивиране на съществуващо общинско депо за твърди битови отпадъци в м. "Маркови егреци" в землището на с. Люлин, Община Перник.

14.04.2016 11:23:17

Изготвяне на инвестиционен проект с предмет "Закриване и рекултивиране на съществуващо общинско депо за твърди битови отпадъци в м. "Маркови егреци" в землището на с. Люлин, Община Перник.