Основен и текущ ремонт на улични настилки и тротоари и общински пътища в община Перник по 4 ОП

  • Основен и текущ ремонт на улични настилки и тротоари и общински пътища в община Перник по 4 обособени позиции:

обособена позици 1: Основен и текущ ремонт на улични настилки и тротоари с асфалтово покритие Район Изток;

обособена позиция 2: Основен и текущ ремонт на улични настилки и тротоари с асфалтово покритие  Район Запад;

обособена позиция 3: Основен и текущ ремонт на общинските пътища- IV класна пътна мрежа;

обособена позиция 4: Основен и текущ ремонт на улични паважни настилки и тротоарни настилки с плочи и паваж.

№ в РОП на АОП 00589-2019-0012

Обявление

29.03.2019 12:15:20

Предварителните обявления се публикуват в профила на купувача винаги, когато са налице предпоставките за вписване на същите в РОП.

Решенията за откриване на процедурите и обявленията за обществени порьчки

29.03.2019 12:03:34

Втората група документи съдържа две подгрупи - реше­нията за откриване на процедурите и обявленията за обще­ствени поръчки.

Документация за участие

29.03.2019 12:06:54

Третата група документи обхваща документациите за участие в процедурите. В профила на купувача следва да се оповестят в пълен обем всички документи, които заедно с ре­шението и обявлението формират изготвената от възложителя документация за участие в процедура за възлагане на обще­ствена поръчка.

Протоколи и доклади на комисиите

17.06.2019 16:29:39

Протоколите и докладите на комисиите заедно с приложенията към тях

Решения на възложителите за завършване на процедурите

27.08.2019 18:40:24

Тази група документи обхваща решенията, които възложителите издават за завършване на процедурите за възлагане на обществени поръчки.

Договори и споразумения

16.10.2019 10:55:38

Договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тях и допълнителните споразумения