Пазарни консултации

ДОСТАВКА НА 13 БРОЯ НОВИ ЕДИНИЧНИ ГАЗОВИ АВТОБУСИ по ОПРР, проект ИГТ

03.05.2019 10:25:46

ДОСТАВКА НА 13 БРОЯ НОВИ ЕДИНИЧНИ ГАЗОВИ АВТОБУСИ по ОПРР, проект ИГТ

Обява за провеждане на пазарни консултации по чл. 44 от закона за обществени поръчки (ЗОП)

03.01.2017 10:00:59

"Разработване на програма за качеството на атмосферния въздух на Община Перник 2017-2021", с което да кандидатства за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Приоритетна ос 5 "Подобряване качеството на атмосферния въздух" на Оперативна програма "Околна среда 2017-2021"