Упражняване на строителен надзор и извършване на оценка за съответствие на инвестиционните проекти по проект BG16RFOP001-5.002-0021-C01

„Упражняване на строителен надзор по време на строителството и извършване на оценка за съответствие на инвестиционните проекти по проект BG16RFOP001-5.002-0021-C01 „Подкрепа за деинституционализация на социалните услуги за възрастни и хора с увреждания в Община Перник", по две обособени позиции: Обособена позиция № 1 „Упражняване на строителен надзор по време на строителството и извършване на оценка за съответствие на инвестиционнен проект на "Център за грижа за лица с психични разстройства" (ЦГЛПР), разположен в двуетажна сграда, находяща се в кв. Христо Смирненски" Обособена позиция № 2 „Упражняване на строителен надзор по време на строителството и извършване на оценка за съответствие на инвестиционните проекти на 'Център за грижа за лица с различни форми на деменция" (ЦГЛРФД), ситуиран в част от сградата на "Специализирана болница за продължително лечение и рехабилитация" ЕООД, етаж 3 и на "Център за грижа за възрастни хора в невъзможност за самообслужване"(ЦГВХНС), ситуиран в част от сградата на "Специализирана болница за продължително лечение и рехабилитация" ЕООД, етаж 2, № в РОП на АОП 00589-2019-0016

Обявление

22.04.2019 11:33:46

Предварителните обявления се публикуват в профила на купувача винаги, когато са налице предпоставките за вписване на същите в РОП.

Решенията за откриване на процедурите и обявленията за обществени порьчки

22.04.2019 11:33:14

Втората група документи съдържа две подгрупи - реше­нията за откриване на процедурите и обявленията за обще­ствени поръчки.

Документация за участие

22.04.2019 11:34:18

Третата група документи обхваща документациите за участие в процедурите. В профила на купувача следва да се оповестят в пълен обем всички документи, които заедно с ре­шението и обявлението формират изготвената от възложителя документация за участие в процедура за възлагане на обще­ствена поръчка.

Протоколи и доклади на комисиите

21.06.2019 11:52:11

Протоколите и докладите на комисиите заедно с приложенията към тях

Решения на възложителите за завършване на процедурите

30.08.2019 17:11:01

Тази група документи обхваща решенията, които възложителите издават за завършване на процедурите за възлагане на обществени поръчки.

Договори и споразумения

08.11.2019 15:07:03

Договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тях и допълнителните споразумения