Доставка на хранителни продукти за нуждите на общинските детски ясли на територията на Община Перник по две обособени позиции

"Доставка на хранителни продукти за нуждите на общинските детски ясли на територията на Община Перник по две обособени позиции, както следва: Обособена позиция №1: Доставка на Месо, риба и местни продукти, Мляко и млечни продукти, Пакетирани стоки и тестени изделия, варива и подправки, Плодове и зеленчуци, Консерви - плодови и зеленчукови, замразени зеленчуци и яйца. Обособена позиция № 2 Доставка на Хляб и хлебни изделия”.

Предметът на поръчката включва: „"Доставка на хранителни продукти за нуждите на общинските детски ясли на територията на Община Перник по две обособени позиции, както следва: Обособена позиция №1: Доставка на Месо, риба и местни продукти, Мляко и млечни продукти, Пакетирани стоки и тестени изделия, варива и подправки, Плодове и зеленчуци, Консерви - плодови и зеленчукови, замразени зеленчуци и яйца. Обособена позиция № 2 Доставка на Хляб и хлебни изделия”. Прогнозните количества на отделните храни са описани в Обявлението по поръчката и Техническата спецификация. Възложителят може да заяви по-малък брой доставки от прогнозните количества, в зависимост от необходимостта и в рамките на прогнозната стойност за съответната обособена позиция.

№ в РОП на АОП 00589-2018-0034

Обявление

03.12.2018 11:43:05

Предварителните обявления се публикуват в профила на купувача винаги, когато са налице предпоставките за вписване на същите в РОП.

Решенията за откриване на процедурите и обявленията за обществени порьчки

03.12.2018 11:42:23

Втората група документи съдържа две подгрупи - реше­нията за откриване на процедурите и обявленията за обще­ствени поръчки.

Документация за участие

03.12.2018 11:44:05

Третата група документи обхваща документациите за участие в процедурите. В профила на купувача следва да се оповестят в пълен обем всички документи, които заедно с ре­шението и обявлението формират изготвената от възложителя документация за участие в процедура за възлагане на обще­ствена поръчка.

Решенията за промяна по чл. 27а, ал. 1 от ЗОП и променената документация за участие

20.12.2018 16:47:41

Четвъртата група документи обхваща решенията за про­мяна, които се изготвят по реда на чл. 27а, ал. 1 от ЗАП в случаите, когато възложителят променя обявлението и/или документацията за участие, с цел осигуряване на законосъ­образност на процедурата, отстраняване на пропуски или явна фактическа грешка, както и променената документация.

Разяснения по документацията

17.01.2019 19:35:20

Тази група документи обхваща разясненията по документациите за участие. Тези документи се публикуват в профила на купувача, само когато има постъпили искания за раз­яснения и възложителят отговори на същите.

Протоколи и доклади на комисиите

15.04.2019 14:30:44

Протоколите и докладите на комисиите заедно с приложенията към тях

Решения на възложителите за завършване на процедурите

15.04.2019 14:37:31

Тази група документи обхваща решенията, които възложителите издават за завършване на процедурите за възлагане на обществени поръчки.