Рехабилитация на ул.Граово, гр.Перник

Рехабилитация на ул.Граово, гр.Перник, № в РОП на АОП 00589-2019-0021

Обявление

23.05.2019 17:20:53

Предварителните обявления се публикуват в профила на купувача винаги, когато са налице предпоставките за вписване на същите в РОП.

Решенията за откриване на процедурите и обявленията за обществени порьчки

23.05.2019 17:17:51

Втората група документи съдържа две подгрупи - реше­нията за откриване на процедурите и обявленията за обще­ствени поръчки.

Документация за участие

23.05.2019 17:21:24

Третата група документи обхваща документациите за участие в процедурите. В профила на купувача следва да се оповестят в пълен обем всички документи, които заедно с ре­шението и обявлението формират изготвената от възложителя документация за участие в процедура за възлагане на обще­ствена поръчка.

Разяснения по документацията

03.06.2019 21:14:44

Тази група документи обхваща разясненията по документациите за участие. Тези документи се публикуват в профила на купувача, само когато има постъпили искания за раз­яснения и възложителят отговори на същите.

Протоколи и доклади на комисиите

26.09.2019 20:39:05

Протоколите и докладите на комисиите заедно с приложенията към тях

Решения на възложителите за завършване на процедурите

26.09.2019 20:42:01

Тази група документи обхваща решенията, които възложителите издават за завършване на процедурите за възлагане на обществени поръчки.

Договори и споразумения

15.11.2019 08:43:28

Договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тях и допълнителните споразумения