Юли 2024
ПоВтСрЧвПтСъНе
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
    

Процедури по ЗОП (след 26.02.2020)

Обявления за приключили договори след 01.2022 г.

30.05.2022 13:57:45

Обявления за приключили договори

„Изготвяне оценка на съответствието на инвестиционните проекти, упражняване на строителен надзор на обект: Инженеринг за дъждовна канализация на ул."Софийско шосе", гр. Перник“.

12.06.2020 16:14:01

Предмет на настоящата открита процедура е определянето на изпълнител за „Изготвяне оценка на съответствието на инвестиционните проекти, упражняване на строителен надзор на обект: Инженеринг за дъждовна канализация на ул."Софийско шосе", гр. Перник“.

Наемане на техника с оператори за обезпечаване дейностите по сметоизвозване на община Перник по две обособени позиции.

10.06.2020 16:19:00

„Наемане на техника с оператори за обезпечаване дейностите по сметоизвозване на община Перник по две обособени позиции: Обособена позиция №1: Наемане на техника с оператори за обезпечаване дейностите по сметоизвозване на община Перник за зона 1 гр. Перник. Обособена позиция №2: Наемане на техника с оператори за обезпечаване дейностите по сметоизвозване на община Перник за зона 2 гр. Перник“.

Изготвяне оценка на съответствието на инвестиционните проекти, упражняване на строителен надзор на обект: Инженеринг за ремонт на тротоарна настилка на ул. "Софийско шосе", град Перник.

09.06.2020 13:36:28

Предмет на настоящата открита процедура е определянето на изпълнител за „Изготвяне оценка на съответствието на инвестиционните проекти, упражняване на строителен надзор на обект Инженеринг за ремонт на тротоарна настилка на ул. "Софийско шосе", град Перник“.

„Pеконструкция и ремонт на депо в гараж в кв. Църква в изпълнение на проект „Интегриран градски транспорт на град Перник“, по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014- 2020г. „

09.06.2020 09:44:54

„Pеконструкция и ремонт на депо в гараж в кв. Църква в изпълнение на проект „Интегриран градски транспорт на град Перник“, по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014- 2020г. „ Дейностите са във връзка с изпълнение на проект „Интегриран градски транспорт на град Перник“, по проект № BG16RFOP001-1.018-0004 с Управляващия орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура на директно предоставяне BG16RFOP001-1.018 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 - Перник, част от процедура BG16RF0P001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020”.

Доставка на съдове за битов отпадък

28.05.2020 14:40:53

Предмета на настоящата обществена поръчка предвижда доставката на нови неупотребявани 270 (двеста и седемдесет) броя специализирани съдове (контейнери) за събиране на битови отпадъци с обем 1100 литра, тип "Ракла", предназначени за събиране и съхраняване на битови отпадъци със сметосъбиращи машини.

Борсова сделка с продавач на горива (газьол за промишлени и комунални цели/ГПКЦ/ ) за отопление на детските градини на Община Перник

19.05.2020 14:30:33

Предвижда се Доставка на газьол за отопление на детските градини в община Перник за период от три календарни години или до изчерпване на количеството, което събитие настъпи по-рано, считано от 09.11.2020г. Вид на горивото - газьол за промишлени и комунални цели /ГПКЦ/с основен CPV код 09135100-5, съгласно чл. 6, т.9 от „Наредба за изискванията за качеството на течните горива, условията, реда и начина за техния контрол” с характеристики и отговарящо на посочената наредба и БДС.

„Актуализация на проект за изграждане на Клетка 2 на Регионално депо за неопасни отпадъци „Тева” за общините Перник, Брезник, Земен, Ковачевци, Радомир и Трън“.

18.05.2020 13:31:04

„Актуализация на проект за изграждане на Клетка 2 на Регионално депо за неопасни отпадъци „Тева” за общините Перник, Брезник, Земен, Ковачевци, Радомир и Трън“, както и осъществяване на авторски надзор. Актуализация на проекта е по следните части: „Геодезия и вертикална планировка“; „Геология и хидрогеология“; „Технологична и ХТС“; „План за безопасност и здраве“; „План за управление на строителните отпадъци“; „Пожарна безопасност“, „ВиК“ /Управление на води – повърхностни и инфилтрат/, „Сметна документация – КС и прогнозна КСС. Проектът следва да се съобрази със съществуващите материали по части „Геология и хидрогеология“, „Земна основа“ и Контрол и мониторинг).