„Избор на изпълнител на инженеринг и строително-монтажни работи в изпълнение на проект „Интегриран градски транспорт на град Перник“, по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014- 2020 за Инженеринг

Избор на изпълнител на инженеринг и строително-монтажни работи в изпълнение на проект „Интегриран градски транспорт на град Перник“, по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014- 2020 за  Инженеринг – проектиране, авторски надзор и СМР на вътрешна газопроводна инсталация и сграда за газозарядна станция.

Решенията за откриване на процедурите и обявленията за обществени порьчки

15.05.2020 15:06:37

Втората група документи съдържа две подгрупи - реше­нията за откриване на процедурите и обявленията за обще­ствени поръчки.

Протоколи и доклади на комисиите

28.05.2020 15:14:28

Протоколите и докладите на комисиите заедно с приложенията към тях

Решения на възложителите за завършване на процедурите

16.06.2020 14:39:06

Тази група документи обхваща решенията, които възложителите издават за завършване на процедурите за възлагане на обществени поръчки.

Договори и споразумения

14.08.2020 16:40:17

Договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тях и допълнителните споразумения

Документи по приключване

14.08.2020 16:38:10

Тази група документи обхваща информация за датата и основанието за приключване или за прекратяване на договорите.