Предварителни обявления

Предварителните обявления се публикуват в Профила на купувача винаги, когато са налице предпоставките за вписване на същите в РОП. Задължение то за вписване, респективно публикуване на предварително обявление, възниква при кумулативно наличие на няколко предпоставки - обект и стойност на обществената поръчка и желание на Възложителя да използва съкратени· срокове за из­пращане на обявлението за обществена поръчка до АОП за вписване в РОП.

Подмяна на водопровод и реконструкция на общински път IV-ти клас ул. "Хр.Ботев", с. Студена - първи участък с дължина 514 л.м.- ID 651382

27.02.2015 15:45:00

Промяна на водопровод и реконструкция на общински път IV-ти клас ул. "Хр.Ботев", с. Студена - първи участък с дължина 514 л.м.