Почистване и осигуряване на проводимост на речното корито на река Струма, преминаваща през територията на гр. Перник по обособени позиции

Почистване и осигуряване на проводимост на речното корито на река Струма, преминаваща през територията на гр. Перник по обособени позиции: Обособена позиция № 1:Участъкнар.Струма от моста на ул. Средец /идентификатор 55871.505.867/ до жп мост местността Кървавото /попадащ в ПИ с идентификатор 55871.640.18/ с дължина 400 м Обособенапозиция№2:Участъкнар.Струма от моста на ул. Св. Св. Кирил и Методий /попадащ в ПИ с идентификатор 55871.506.73/ до моста, попадащ в ПИ с идентификатор 55871.507.644/ дължина 1100 м Обособена позиция №3: Участък при бл. 60, ул. Бл. Гебрев, кв. Изток с дължина 150 м. от пешеходния мост /намира се срещу ПИ с идентификатор 55871.514.7038/, обратно на течението и 50 м по посока на течението на р. Струма /целият попада в ПИ с идентификатор 55871.514.6991/., № в РОП на АОП 00589-2019-0005

Обявление

04.03.2019 18:38:13

Предварителните обявления се публикуват в профила на купувача винаги, когато са налице предпоставките за вписване на същите в РОП.

Решенията за откриване на процедурите и обявленията за обществени порьчки

04.03.2019 18:34:16

Втората група документи съдържа две подгрупи - реше­нията за откриване на процедурите и обявленията за обще­ствени поръчки.

Документация за участие

04.03.2019 18:41:55

Третата група документи обхваща документациите за участие в процедурите. В профила на купувача следва да се оповестят в пълен обем всички документи, които заедно с ре­шението и обявлението формират изготвената от възложителя документация за участие в процедура за възлагане на обще­ствена поръчка.

Решенията за промяна по чл. 27а, ал. 1 от ЗОП и променената документация за участие

19.03.2019 19:46:28

Четвъртата група документи обхваща решенията за про­мяна, които се изготвят по реда на чл. 27а, ал. 1 от ЗАП в случаите, когато възложителят променя обявлението и/или документацията за участие, с цел осигуряване на законосъ­образност на процедурата, отстраняване на пропуски или явна фактическа грешка, както и променената документация.

Протоколи и доклади на комисиите

30.05.2019 09:16:41

Протоколите и докладите на комисиите заедно с приложенията към тях

Решения на възложителите за завършване на процедурите

05.06.2019 11:26:57

Тази група документи обхваща решенията, които възложителите издават за завършване на процедурите за възлагане на обществени поръчки.

Договори и споразумения

09.07.2019 16:09:19

Договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тях и допълнителните споразумения