Избор на изпълнител "Инженеринг - проектиране и строителство на дъждовна канализация ул. "Софийско шосе" гр. Перник

Тук трябва да въведете текста на Вашата ОП. 

Решенията за откриване на процедурите и обявленията за обществени порьчки

25.03.2020 15:33:57

Втората група документи съдържа две подгрупи - реше­нията за откриване на процедурите и обявленията за обще­ствени поръчки.

Документация за участие

25.03.2020 15:27:56

Третата група документи обхваща документациите за участие в процедурите. В профила на купувача следва да се оповестят в пълен обем всички документи, които заедно с ре­шението и обявлението формират изготвената от възложителя документация за участие в процедура за възлагане на обще­ствена поръчка.

Решенията за промяна по чл. 100/179 от ЗОП и променената документация за участие

15.04.2020 09:00:37

Четвъртата група документи обхваща решенията за про­мяна, които се изготвят по реда на чл. 100/179 от ЗOП в случаите, когато възложителят променя обявлението и/или документацията за участие, с цел осигуряване на законосъ­образност на процедурата, отстраняване на пропуски или явна фактическа грешка, както и променената документация.

Разяснения по документацията

09.04.2020 09:08:47

Тази група документи обхваща разясненията по документациите за участие. Тези документи се публикуват в профила на купувача, само когато има постъпили искания за раз­яснения и възложителят отговори на същите.

Протоколи и доклади на комисиите

03.06.2020 10:41:50

Протоколите и докладите на комисиите заедно с приложенията към тях

Решения на възложителите за завършване на процедурите

24.06.2020 13:34:17

Тази група документи обхваща решенията, които възложителите издават за завършване на процедурите за възлагане на обществени поръчки.

Договори и споразумения

25.09.2020 14:23:20

Договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тях и допълнителните споразумения