Извършване на доставка и монтаж на компоненти за изпълнение информационно - комуникационни технологии (ИКТ) за градски транспорт на гр. Перник

Тук трябва да въведете текста на Вашата ОП. 

Обявление

12.09.2018 19:52:38

.

Решенията за промяна по чл. 27а, ал. 1 от ЗОП и променената документация за участие

18.10.2018 16:43:26

Четвъртата група документи обхваща решенията за про­мяна, които се изготвят по реда на чл. 27а, ал. 1 от ЗАП в случаите, когато възложителят променя обявлението и/или документацията за участие, с цел осигуряване на законосъ­образност на процедурата, отстраняване на пропуски или явна фактическа грешка, както и променената документация.

Разяснения по документацията

25.09.2018 19:57:38

Тази група документи обхваща разясненията по документациите за участие. Тези документи се публикуват в профила на купувача, само когато има постъпили искания за раз­яснения и възложителят отговори на същите.

Протоколи и доклади на комисиите

17.12.2018 14:44:40

Протоколите и докладите на комисиите заедно с приложенията към тях

Решения на възложителите за завършване на процедурите

27.03.2019 17:15:06

Тази група документи обхваща решенията, които възложителите издават за завършване на процедурите за възлагане на обществени поръчки.