Юли 2024
ПоВтСрЧвПтСъНе
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
    

Избор на изпълнител за „Оценка на съответствието на проектна документация и упражняване на независим строителен надзор при изпълнението на строителство и ремонт на обекти на Община Перник“

Обявление

04.03.2020 13:36:52

Предварителните обявления се публикуват в профила на купувача винаги, когато са налице предпоставките за вписване на същите в РОП.

Решенията за откриване на процедурите и обявленията за обществени порьчки

04.03.2020 11:48:33

Втората група документи съдържа две подгрупи - реше­нията за откриване на процедурите и обявленията за обще­ствени поръчки.

Документация за участие

04.03.2020 13:45:49

Третата група документи обхваща документациите за участие в процедурите. В профила на купувача следва да се оповестят в пълен обем всички документи, които заедно с ре­шението и обявлението формират изготвената от възложителя документация за участие в процедура за възлагане на обще­ствена поръчка.

Документи по приключване

09.03.2020 13:44:19

Тази група документи обхваща информация за датата и основанието за приключване или за прекратяване на договорите.