Доставка на съдове за битов отпадък

Предмета на настоящата обществена поръчка предвижда доставката на нови неупотребявани 270 (двеста и седемдесет) броя специализирани съдове контейнери) за събиране на битови отпадъци с обем 1100 литра, тип "Ракла", предназначени за събиране и съхраняване на битови отпадъци със сметосъбиращи машини.

Решенията за откриване на процедурите и обявленията за обществени порьчки

29.05.2020 09:54:36

Втората група документи съдържа две подгрупи - реше­нията за откриване на процедурите и обявленията за обще­ствени поръчки.

Документация за участие

29.05.2020 10:05:08

Третата група документи обхваща документациите за участие в процедурите. В профила на купувача следва да се оповестят в пълен обем всички документи, които заедно с ре­шението и обявлението формират изготвената от възложителя документация за участие в процедура за възлагане на обще­ствена поръчка.

Разяснения по документацията

22.06.2020 15:23:15

Тази група документи обхваща разясненията по документациите за участие. Тези документи се публикуват в профила на купувача, само когато има постъпили искания за раз­яснения и възложителят отговори на същите.

Протоколи и доклади на комисиите

02.07.2020 15:50:29

Протоколите и докладите на комисиите заедно с приложенията към тях

Решения на възложителите за завършване на процедурите

27.07.2020 14:50:20

Тази група документи обхваща решенията, които възложителите издават за завършване на процедурите за възлагане на обществени поръчки.

Договори и споразумения

23.09.2020 09:18:57

Договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тях и допълнителните споразумения

Документи по приключване

23.09.2020 09:22:12

Тази група документи обхваща информация за датата и основанието за приключване или за прекратяване на договорите.