Изготвяне оценка на съответствието на инвестиционните проекти, упражняване на строителен надзор на обект: Инженеринг за ремонт на тротоарна настилка на ул. "Софийско шосе", град Перник.

Предмет на настоящата открита процедура е определянето на изпълнител за „Изготвяне оценка на съответствието на инвестиционните проекти, упражняване на строителен надзор на обект Инженеринг за ремонт на тротоарна настилка на ул. "Софийско шосе", град Перник“.

Решенията за откриване на процедурите и обявленията за обществени порьчки

12.06.2020 09:45:52

Втората група документи съдържа две подгрупи - реше­нията за откриване на процедурите и обявленията за обще­ствени поръчки.

Документация за участие

12.06.2020 09:57:24

Третата група документи обхваща документациите за участие в процедурите. В профила на купувача следва да се оповестят в пълен обем всички документи, които заедно с ре­шението и обявлението формират изготвената от възложителя документация за участие в процедура за възлагане на обще­ствена поръчка.

Протоколи и доклади на комисиите

22.07.2020 10:31:50

Протоколите и докладите на комисиите заедно с приложенията към тях

Договори и споразумения

13.10.2020 10:54:32

Договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тях и допълнителните споразумения

Документи по приключване

15.02.2022 15:41:36

Тази група документи обхваща информация за датата и основанието за приключване или за прекратяване на договорите.

Друга информация

25.08.2020 09:37:55

Друга информация извън останалите категории