"Доствка на 13 броя нови единични газови автобуси и специализирано оборудване към тях" в изпълнвние на проект "Интегриран градски транспорт на град Перник" по Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020

Тук трябва да въведете текста на Вашата ОП. 

Решенията за откриване на процедурите и обявленията за обществени порьчки

24.03.2020 14:05:52

Втората група документи съдържа две подгрупи - реше­нията за откриване на процедурите и обявленията за обще­ствени поръчки.

Документация за участие

24.03.2020 14:25:55

Третата група документи обхваща документациите за участие в процедурите. В профила на купувача следва да се оповестят в пълен обем всички документи, които заедно с ре­шението и обявлението формират изготвената от възложителя документация за участие в процедура за възлагане на обще­ствена поръчка.

Решенията за промяна по чл. 100/179 от ЗОП и променената документация за участие

16.04.2020 08:54:03

Четвъртата група документи обхваща решенията за про­мяна, които се изготвят по реда на чл. 100/179 от ЗOП в случаите, когато възложителят променя обявлението и/или документацията за участие, с цел осигуряване на законосъ­образност на процедурата, отстраняване на пропуски или явна фактическа грешка, както и променената документация.

Разяснения по документацията

03.04.2020 13:25:19

Тази група документи обхваща разясненията по документациите за участие. Тези документи се публикуват в профила на купувача, само когато има постъпили искания за раз­яснения и възложителят отговори на същите.

Протоколи и доклади на комисиите

02.06.2020 14:25:18

Протоколите и докладите на комисиите заедно с приложенията към тях

Решения на възложителите за завършване на процедурите

14.07.2020 10:43:12

Тази група документи обхваща решенията, които възложителите издават за завършване на процедурите за възлагане на обществени поръчки.

Договори и споразумения

13.10.2020 11:27:51

Договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тях и допълнителните споразумения