Инженеринг за ремонт на тротоарна настилка на ул. "Софийско шосе", гр. Перник

Избор на изпълнител за „Инженеринг за ремонт на тротоарна настилка на ул. „Софийско шосе“, гр.Перник“. Настоящата обществена поръчка е с обект СТРОИТЕЛСТВО – проектиране и изпълнение на строеж, съгласно чл. 3, ал. 1, б. „б” от ЗОП. Поръчката следва да се изпълни съобразно изискванията, описани в настоящата документация и обявлението.

Решенията за откриване на процедурите и обявленията за обществени порьчки

11.03.2020 15:56:11

Втората група документи съдържа две подгрупи - реше­нията за откриване на процедурите и обявленията за обще­ствени поръчки.

Документация за участие

11.03.2020 15:51:55

Третата група документи обхваща документациите за участие в процедурите. В профила на купувача следва да се оповестят в пълен обем всички документи, които заедно с ре­шението и обявлението формират изготвената от възложителя документация за участие в процедура за възлагане на обще­ствена поръчка.

Решенията за промяна по чл. 100/179 от ЗОП и променената документация за участие

15.04.2020 08:57:57

Четвъртата група документи обхваща решенията за про­мяна, които се изготвят по реда на чл. 100/179 от ЗOП в случаите, когато възложителят променя обявлението и/или документацията за участие, с цел осигуряване на законосъ­образност на процедурата, отстраняване на пропуски или явна фактическа грешка, както и променената документация.

Разяснения по документацията

02.04.2020 14:52:38

Тази група документи обхваща разясненията по документациите за участие. Тези документи се публикуват в профила на купувача, само когато има постъпили искания за раз­яснения и възложителят отговори на същите.

Протоколи и доклади на комисиите

01.06.2020 16:46:34

Протоколите и докладите на комисиите заедно с приложенията към тях

Решения на възложителите за завършване на процедурите

16.06.2020 15:20:01

Тази група документи обхваща решенията, които възложителите издават за завършване на процедурите за възлагане на обществени поръчки.

Договори и споразумения

19.08.2020 09:11:28

Договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тях и допълнителните споразумения