Юни 2024
ПоВтСрЧвПтСъНе
     
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Избор на изпълнител/и на нженеринг и СМР по проект ИГТ, ОПРР 2014- 2020, по 2 ОП

„Избор на изпълнител/и на нженеринг и строително-монтажни работи в изпълнение на проект „Интегриран градски транспорт на град Перник“, по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014- 2020 по две обособени позиции:Първа обособена позиция: Инженеринг – проектиране, авторски надзор и СМР на вътрешна газопроводна инсталация и сграда за газозарядна станция Втора обособена позиция: Реконструкция и ремонт на депо в гараж в кв. Църква, ВЪЗЛОЖИТЕЛ „Градски Транспорт – Перник“ ЕООД, № в РОП на АОП 05700-2019-0002

Обявление

08.08.2019 18:15:23

Предварителните обявления се публикуват в профила на купувача винаги, когато са налице предпоставките за вписване на същите в РОП.

Решенията за откриване на процедурите и обявленията за обществени порьчки

08.08.2019 18:13:29

Втората група документи съдържа две подгрупи - реше­нията за откриване на процедурите и обявленията за обще­ствени поръчки.

Документация за участие

08.08.2019 18:16:23

Третата група документи обхваща документациите за участие в процедурите. В профила на купувача следва да се оповестят в пълен обем всички документи, които заедно с ре­шението и обявлението формират изготвената от възложителя документация за участие в процедура за възлагане на обще­ствена поръчка.

Протоколи и доклади на комисиите

23.10.2019 16:48:22

Протоколите и докладите на комисиите заедно с приложенията към тях

Решения на възложителите за завършване на процедурите

18.03.2020 15:43:47

Тази група документи обхваща решенията, които възложителите издават за завършване на процедурите за възлагане на обществени поръчки.