УСТАНОВЯВАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, СВЪРЗАНИ С ИЗИСКВАНИЯТА ПО ЧЛ. 169, АЛ. 1, Т. 1-7 И АЛ. 3 ОТ ЗУТ по 4ОП

„ОБСЛЕДВАНЕ ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, СВЪРЗАНИ С ИЗИСКВАНИЯТА ПО ЧЛ. 169, АЛ. 1, Т. 1-7 И АЛ. 3 ОТ ЗУТ И ИЗГОТВЯНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИ ПАСПОРТ СЪГЛАСНО ЧЛ. 176А ОТ ЗУТ НА 13 МЖС НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПЕРНИК по Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020“ в четири ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ Обособена позиция № 1 Изготвяне на техническо обследване на 3 бр. жилищни сгради с административни адреси, както следва: 1.Жилищна сграда с административен адрес: - rp. Перник, ж. к. Рено, ул. Струма, бл. 42, вх. А и Б и идентификатор 55871.505.556.2 по КККР;2.Жилищна сграда с административен адрес гр. Перник, кв. Твърди ливади, бл. 42 и идентификатор 55871.506.6.2.; 3.Жилищна сграда с административен адрес гр. Перник, ул. Петко Каравелов, бл. 25, вх. А и Б и идентификатор 55871.505.512.2. Обособена позиция № 2 Изготвяне на техническо обследване на 3 бр. жилищни сгради с административни адреси, както следва: 1.Жилищна сграда с административен адрес– гр. Перник, ул. Пантелей, бл.10, вх. А и идентификатор 55871.505.850.4.; 2.Жилищна сграда с административен адрес гр. Перник, ул. Търговска, бл. 33, вх. А, Б и В и идентификатор 55871.505.749.2.; 3.Жилищна сграда с административен адрес гр. Перник, ул. Искър, бл. 3, вх. А и Б и идентификатор 55871.505.669.4. Обособена позиция № 3 Изготвяне на техническо обследване на 4 бр. жилищни сгради с административни адреси, както следва: 1.Жилищна сграда с административен адрес гр. Перник, кв. Изток, ул. Максим Горки, бл.4, вх. А и Б и идентификатор 55871.515.1292.1.; 2. Жилищна сграда с административен адрес – гр. Перник, ул. Искър, бл.5, вх. А и Б и идентификатор 55871.505.602.2.; 3.Жилищна сграда с административен адрес гр. Перник, ул. Петко Каравелов, бл. 1, вх. А и идентификатор 55871.505.514.1.; 4.Жилищна сграда с административен адрес гр. Перник, кв. Изток, ул. Карл Маркс, бл. 1, вх. А и Б и идентификатор 55871.514.7941.1. Обособена позиция № 4 Изготвяне на техническо обследване на 3 бр. жилищни сгради с административни адреси, както следва: 1.Жилищна сграда с административен адрес - гр. Перник, ул. Отец Паисий, бл.61,вх. А и Б и идентификатор 55871.505.853.3.; 2.Жилищна сграда с административен адрес -– гр. Перник, ул. Струма, бл.28, вх. А,Б и В и идентификатор 55871.505.584.4.; 3.Жилищна сграда с административен адрес гр. Перник, ул. Петко Каравелов, бл. 15, вх. А и Б и идентификатор 55871.505.512.1., № в РОП на АОП 00589-2019-0011

 

00589-2019-0011

Обявление

04.03.2019 20:19:07

Предварителните обявления се публикуват в профила на купувача винаги, когато са налице предпоставките за вписване на същите в РОП.

Решенията за откриване на процедурите и обявленията за обществени порьчки

04.03.2019 20:17:38

Втората група документи съдържа две подгрупи - реше­нията за откриване на процедурите и обявленията за обще­ствени поръчки.

Документация за участие

04.03.2019 20:20:49

Третата група документи обхваща документациите за участие в процедурите. В профила на купувача следва да се оповестят в пълен обем всички документи, които заедно с ре­шението и обявлението формират изготвената от възложителя документация за участие в процедура за възлагане на обще­ствена поръчка.

Разяснения по документацията

01.04.2019 19:21:58

Тази група документи обхваща разясненията по документациите за участие. Тези документи се публикуват в профила на купувача, само когато има постъпили искания за раз­яснения и възложителят отговори на същите.

Протоколи и доклади на комисиите

25.04.2019 16:21:33

Протоколите и докладите на комисиите заедно с приложенията към тях

Решения на възложителите за завършване на процедурите

11.06.2019 12:21:16

Тази група документи обхваща решенията, които възложителите издават за завършване на процедурите за възлагане на обществени поръчки.

Договори и споразумения

08.08.2019 12:04:44

Договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тях и допълнителните споразумения