Извършване на одит на проект "Интегриран градски транспорт на град Перник" BG16RFOP001-1.001-039

Извършване на одит за проверка на разходите и дейностите във връзка с изпълнение на проект "Интегриран градски транспорт на град Перник", Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020”, № в РОП на АОП 00589-2018-0018

Обявление

20.08.2018 16:22:01

Предварителните обявления се публикуват в профила на купувача винаги, когато са налице предпоставките за вписване на същите в РОП.

Решенията за откриване на процедурите и обявленията за обществени порьчки

20.08.2018 16:18:02

Втората група документи съдържа две подгрупи - реше­нията за откриване на процедурите и обявленията за обще­ствени поръчки.

Документация за участие

20.08.2018 16:24:36

Третата група документи обхваща документациите за участие в процедурите. В профила на купувача следва да се оповестят в пълен обем всички документи, които заедно с ре­шението и обявлението формират изготвената от възложителя документация за участие в процедура за възлагане на обще­ствена поръчка.

Решенията за промяна по чл. 27а, ал. 1 от ЗОП и променената документация за участие

27.08.2018 10:59:27

Четвъртата група документи обхваща решенията за про­мяна, които се изготвят по реда на чл. 27а, ал. 1 от ЗАП в случаите, когато възложителят променя обявлението и/или документацията за участие, с цел осигуряване на законосъ­образност на процедурата, отстраняване на пропуски или явна фактическа грешка, както и променената документация.

Протоколи и доклади на комисиите

08.10.2018 09:47:38

Протоколите и докладите на комисиите заедно с приложенията към тях

Решения на възложителите за завършване на процедурите

07.01.2019 16:58:19

Тази група документи обхваща решенията, които възложителите издават за завършване на процедурите за възлагане на обществени поръчки.

Договори и споразумения

20.03.2019 18:43:13

Договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тях и допълнителните споразумения