Изпълнение на СМР по изграждане и рехабилитация на улици в гр.Перник по обособени позиции

Изпълнение на СМР по изграждане и рехабилитация на улици в гр.Перник по обособени позиции /ОП/ : ОП №1. Изграждане на ул.Палма кв.Ралица , пътна част и ВиК ОП №2.Изграждане на ул.Марина бара в участък о.т. 504-505-523, кв.Ралица. ОП № 3. Рехабилитация на ул.Граово, гр.Перник., № в РОП на АОП 00589-2019-0007

Обявление

04.03.2019 19:24:20

Предварителните обявления се публикуват в профила на купувача винаги, когато са налице предпоставките за вписване на същите в РОП.

Решенията за откриване на процедурите и обявленията за обществени порьчки

04.03.2019 19:19:48

Втората група документи съдържа две подгрупи - реше­нията за откриване на процедурите и обявленията за обще­ствени поръчки.

Документация за участие

04.03.2019 19:26:15

Третата група документи обхваща документациите за участие в процедурите. В профила на купувача следва да се оповестят в пълен обем всички документи, които заедно с ре­шението и обявлението формират изготвената от възложителя документация за участие в процедура за възлагане на обще­ствена поръчка.

Решенията за промяна по чл. 27а, ал. 1 от ЗОП и променената документация за участие

19.03.2019 19:44:43

Четвъртата група документи обхваща решенията за про­мяна, които се изготвят по реда на чл. 27а, ал. 1 от ЗАП в случаите, когато възложителят променя обявлението и/или документацията за участие, с цел осигуряване на законосъ­образност на процедурата, отстраняване на пропуски или явна фактическа грешка, както и променената документация.

Разяснения по документацията

25.03.2019 18:44:20

Тази група документи обхваща разясненията по документациите за участие. Тези документи се публикуват в профила на купувача, само когато има постъпили искания за раз­яснения и възложителят отговори на същите.

Решения на възложителите за завършване на процедурите

05.04.2019 17:58:38

Тази група документи обхваща решенията, които възложителите издават за завършване на процедурите за възлагане на обществени поръчки.