Абонаментно техническо обслужване, поддръжка и осигуряване на резервни части и консумативи на инсталации за отопление и инсталации за отопление и охлаждане за период от 3 години по обособени позиции

„Абонаментно техническо обслужване, поддръжка и осигуряване на резервни части и консумативи на инсталации за отопление и инсталации за отопление и охлаждане за период от 3 години по обособени позиции” - Обособена позиция № 1 „Абонаментно техническо обслужване, поддръжка и осигуряване на резервни части и консумативи за котелни инсталации и съоръжения”, Обособена позиция № 2 „Абонаментно техническо обслужване, поддръжка и осигуряване на резервни части и консумативи за климатични съоръжения” и Обособена позиция № 3 „Абонаментно техническо обслужване, поддръжка и осигуряване на резервни части и консумативи за абонатни станции”, № в РОП на АОП 00589-2019-0037

00589-2019-0037

Обявление

09.10.2019 15:57:02

Предварителните обявления се публикуват в профила на купувача винаги, когато са налице предпоставките за вписване на същите в РОП.

Решенията за откриване на процедурите и обявленията за обществени порьчки

09.10.2019 15:55:39

Втората група документи съдържа две подгрупи - реше­нията за откриване на процедурите и обявленията за обще­ствени поръчки.

Документация за участие

09.10.2019 15:58:15

Третата група документи обхваща документациите за участие в процедурите. В профила на купувача следва да се оповестят в пълен обем всички документи, които заедно с ре­шението и обявлението формират изготвената от възложителя документация за участие в процедура за възлагане на обще­ствена поръчка.

Протокол на комисията

09.03.2020 10:58:11

Протокол

Документи по приключване

11.03.2020 11:10:25

Тази група документи обхваща информация за датата и основанието за приключване или за прекратяване на договорите.