Юли 2024
ПоВтСрЧвПтСъНе
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
    

ИНЖЕНЕРИНГ - (проектиране, авторски надзор и строителство) на обект: Реконструкция на водопроводна мрежа на главни улици на територията на община Перник по четири обособени позиции.

ИНЖЕНЕРИНГ -  (проектиране, авторски надзор и строителство) на обект: Реконструкция на водопроводна мрежа на главни улици на територията на община Перник по четири обособени позиции. ОП1 Реконструкция на Гл.клон III от R 16х.м3 до Батановци, ОП2 Реконструкция на Гл.клон I от кафе Рай до ул.Средец и водопроводна мрежа в ЦГЧ и кв. Църква, гр. Перник, ОП3 Реконструкция на Гл.клон I от Минна дирекция до ПС Самоков и водопроводна мрежа в кв. Клепало, кв. Проучване, кв. Твърди ливади, кв. Ралица и кв. Каменина, гр. Перник и ОП4 Реконструкция на Гл.клон II по ул. „Младен Стоянов“ и водопроводна мрежа в кв. Изток, гр. Перник.

Обявление

23.06.2020 11:39:37

Предварителните обявления се публикуват в профила на купувача винаги, когато са налице предпоставките за вписване на същите в РОП.

Решенията за откриване на процедурите и обявленията за обществени порьчки

31.01.2020 14:57:22

Втората група документи съдържа две подгрупи - реше­нията за откриване на процедурите и обявленията за обще­ствени поръчки.

Договори и споразумения

09.09.2020 14:17:02

Договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тях и допълнителните споразумения

Документи по приключване

02.06.2020 09:36:50

Тази група документи обхваща информация за датата и основанието за приключване или за прекратяване на договорите.

Друга информация

03.02.2020 11:56:19

Друга информация извън останалите категории