Избор на изпълнител за строително-монтажни работи/ подмяна на дограма/ по две обособени позиции

Избор на изпълнител за строително-монтажни работи/ подмяна на дограма/ по две обособени позиции: Обособена позиция №1 – Подмяна на дограма на два от корпусите на ДГ №11 „Знаме на мира“ Обособена позиция № 2 – Подмяна на дограма на ОУ „Св.Константин Кирил-Философ „, кв.Тева, гр.Перник“, № в РОП на АОП 00589-2019-0015

Обявление

08.04.2019 18:49:31

Предварителните обявления се публикуват в профила на купувача винаги, когато са налице предпоставките за вписване на същите в РОП.

Решенията за откриване на процедурите и обявленията за обществени порьчки

08.04.2019 18:49:02

Втората група документи съдържа две подгрупи - реше­нията за откриване на процедурите и обявленията за обще­ствени поръчки.

Документация за участие

08.04.2019 18:50:06

Третата група документи обхваща документациите за участие в процедурите. В профила на купувача следва да се оповестят в пълен обем всички документи, които заедно с ре­шението и обявлението формират изготвената от възложителя документация за участие в процедура за възлагане на обще­ствена поръчка.

Решенията за промяна по чл. 100/179 от ЗОП и променената документация за участие

22.04.2019 13:47:18

Четвъртата група документи обхваща решенията за про­мяна, които се изготвят по реда на чл. 100/179 от ЗOП в случаите, когато възложителят променя обявлението и/или документацията за участие, с цел осигуряване на законосъ­образност на процедурата, отстраняване на пропуски или явна фактическа грешка, както и променената документация.

Разяснения по документацията

22.04.2019 13:46:45

Тази група документи обхваща разясненията по документациите за участие. Тези документи се публикуват в профила на купувача, само когато има постъпили искания за раз­яснения и възложителят отговори на същите.

Протоколи и доклади на комисиите

04.06.2019 16:53:37

Протоколите и докладите на комисиите заедно с приложенията към тях

Решения на възложителите за завършване на процедурите

25.07.2019 17:06:04

Тази група документи обхваща решенията, които възложителите издават за завършване на процедурите за възлагане на обществени поръчки.