ДОСТАВКА НА СПЕЦИАЛИЗИРАНИ СЪДОВЕ ЗА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА ПЕРНИК

Предметът на обществената поръчка е ДОСТАВКА НА НОВИ СПЕЦИАЛИЗИРАНИ СЪДОВЕ ЗА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА ПЕРНИК по обособени позиции (ОП): ОП-1: Контейнери за битови отпадъци тип „Бобър” или еквивалент- 35 бр; ОП-2: Кофи за битови отпадъци 110 л.- 773 бр. Лицата, които желаят да участват в тази обществена поръчка могат да подадат оферта за една или повече обособени позиции. Обект на настоящата обществена поръчка е изпълнение на „доставка“ по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 2 от ЗОП. Код по CPV номенклатура — код 34928480 — контейнери и кофи за отпадъци и смет.Допълнителен код по CPV номенклатура- 44613800- контейнери за отпадъци. Пълна информация относно предмета на поръчката, в това число цели и обхват на дейностите, изисквания към начина и реда за изпълнението им се съдържат в Техническата спецификация, неразделна част от документацията на настоящата обществена поръчка. № в РОП на АОП 00589-2019-0017

Обявление

18.04.2019 20:49:30

Предварителните обявления се публикуват в профила на купувача винаги, когато са налице предпоставките за вписване на същите в РОП.

Решенията за откриване на процедурите и обявленията за обществени порьчки

18.04.2019 20:48:41

Втората група документи съдържа две подгрупи - реше­нията за откриване на процедурите и обявленията за обще­ствени поръчки.

Документация за участие

18.04.2019 20:50:06

Третата група документи обхваща документациите за участие в процедурите. В профила на купувача следва да се оповестят в пълен обем всички документи, които заедно с ре­шението и обявлението формират изготвената от възложителя документация за участие в процедура за възлагане на обще­ствена поръчка.

Протоколи и доклади на комисиите

04.06.2019 20:26:40

Протоколите и докладите на комисиите заедно с приложенията към тях

Решения на възложителите за завършване на процедурите

04.06.2019 20:50:15

Тази група документи обхваща решенията, които възложителите издават за завършване на процедурите за възлагане на обществени поръчки.

Договори и споразумения

09.09.2019 19:05:27

Договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тях и допълнителните споразумения