Публични покани, обявени до 15.04.2016 г.

Изготвяне на инвестиционен проект за обновяване на Общински комплекс "Дворец на културата" гр. Перник, във връзка с "Инвестиционна програма за климата", финансирана от Национален доверителен фонд.

13.04.2016 16:27:03

Изготвяне на инвестиционен проект за обновяване на Общински комплекс "Дворец на културата" гр. Перник, във връзка с "Инвестиционна програма за климата", финансирана от Национален доверителен фонд.

Доставка на офис материали и консумативи за нуждите на Центъра за почасово предоставяне на услуги за социално включване в Община Перник

12.04.2016 15:42:16

Доставка на офис материали и консумативи за нуждите на Центъра за почасово предоставяне на услуги за социално включване в Община Перник в сграда частна общинска собственост, находяща се на ул. „Инженерна“ №6 и офис материали и консумативи за нуждите на екипа за управление на проекта“, по проект„Създаване на нов Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда в Община Перник”, Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05М9ОP001-2.002 „Независим живот“, Договор № BG05M9OP001-2.002-0139, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 214-2020г.“, съфинансиран от Европейския социален фонд на европейския съюз.

Периодични доставки на канцеларски материали и консумативи след предварителна заявка, във връзка с реализирането на проект.

12.04.2016 14:58:42

Периодични доставки на канцеларски материали и консумативи след предварителна заявка, във връзка с реализирането на проект „Функциониране на Областен информационен център - Перник”, Договор № BG05SFOP001-4.001-0009-C01, съфинансиран от Европейския социален фонд чрез Оперативна програма „Добро управление”,процедура BG05SFOP001-4.001 „Осигуряване функционирането на националната мрежа от 27 Областни информационни центрове“.

Провеждане на информационни събития по проект "Функциониране на Областен информационен център - Перник", Договор № BG05SFOP001-4.001-0009-C01, съфинансиран от Европейския социален фонд чрез Оперативна програма "Добро управление".

12.04.2016 09:53:12

Провеждане на информационни събития по проект "Функциониране на Областен информационен център - Перник", Договор № BG05SFOP001-4.001-0009-C01, съфинансиран от Европейския социален фонд чрез Оперативна програма "Добро управление".

Изработване на генерален план за организация на движението на територията на гр. Перник.

11.04.2016 10:43:00

Изработване на генерален план за организация на движението на територията на гр. Перник.

Периодични доставки на хранителни продукти за нуждите на ОДГ "Пролет".

08.04.2016 14:33:11

Периодични доставки на хранителни продукти за нуждите на ОДГ "Пролет".

Периодични доставки на хранителни продукти за нуждите на ОДЗ №5 "Вела Пеева".

08.04.2016 13:54:00

Периодични доставки на хранителни продукти за нуждите на ОДЗ №5 "Вела Пеева".

Периодични доставки на хранителни продукти за нуждите на ОДЗ №4 "Чуден свят".

08.04.2016 13:39:17

Периодични доставки на хранителни продукти за нуждите на ОДЗ №4 "Чуден свят".