Публични покани, обявени до 15.04.2016 г.

Периодични доставки на хранителни продукти за нуждите на ЦДГ №3 "Пролетен цвят".

29.09.2015 13:36:00

Периодични доставки на хранителни продукти за нуждите на ЦДГ №3 "Пролетен цвят".

Периодични доставки на хранителни продукти за нуждите на ОДЗ №1 "Миньорче".

29.09.2015 13:27:36

Периодични доставки на хранителни продукти за нуждите на ОДЗ №1 "Миньорче".

Периодични доставки на хранителни продукти за нуждите на ЦДГ №6 "Българче".

29.09.2015 13:23:30

Периодични доставки на хранителни продукти за нуждите на ЦДГ №6 "Българче".

Периодични доставки на хранителни продукти за нуждите на ОДЗ №9 "Калина Малина".

29.09.2015 10:14:00

Периодични доставки на хранителни продукти за нуждите на ОДЗ №9 "Калина Малина".

Реконструкция водопроводна мрежа с.Кралев дол, Община Перник.

25.09.2015 16:51:29

С настоящата поръчка се предвижда реконструкция и подмяна на вътрешно-водопроводната мрежа с нови съвременни материали. Участъците предвидени за подмяна са : около 40 м между ОТ 68 и ОТ 37 между кв.13 и кв.15,подмяна на водопровода между ОТ 37,ОТ 897,ОТ 38,39,40 , ОТ 3 и връзка със съществуващия водопровод между ОТ 3 и 4 ,между кв.1,15 и 2.Общата дължина на предвидения за реконструкция водопровод е около 550 м, водопроводни отклонения 35 бр.За целта е изготвена количествена сметка. Поради многобройните разкопавания на уличната мрежа е предвидено цялостно преаасфалтиране на улицата в част между ОТ897,38,39,40 ,3 и около 15 м посока ОТ4.

Доставка на течни горива - дизел и бензин А95Н за нуждите на служебните автомобили на Община Перник по две обособени позиции.

07.09.2015 11:58:00

Доставка на течни горива - дизел и бензин А95Н за нуждите на служебните автомобили на Община Перник по две обособени позиции.

Актуализиране на общинската програма за намаляване нивата на замърсителите и за достигане на утвърдените норми за вредни вещества

20.08.2015 17:33:40

Актуализиране на общинската програма за намаляване нивата на замърсителите и за достигане на утвърдените норми за вредни вещества (ФПЧ10), съгласно изискванията на чл.27 от Закона за чистотата на атмосферния въздух (ЗЧАВ)

Извършване на морфологичен анализ на битовите отпадъци генерирани в регион Перник.

20.08.2015 17:25:00

Извършване на морфологичен анализ на битовите отпадъци генерирани в регион Перник.