Събиране на оферти с обява или покани до определени лица

Изготвяне на Технически проект за Изграждане на ул. Палма кв. Ралица - част пътна и ВиК от начало на 50м северно от ОТ 722 през ОТ 919, ОТ 626, ОТ 625, ОТ 621 до ОТ 620 и до ОТ 616 според действащ ПУП-ПУР на гр. Перник, Община Перник.

18.08.2016 16:10:00

Изготвяне на Технически проект за Изграждане на ул. Палма кв. Ралица - част пътна и ВиК от начало на 50м северно от ОТ 722 през ОТ 919, ОТ 626, ОТ 625, ОТ 621 до ОТ 620 и до ОТ 616 според действащ ПУП-ПУР на гр. Перник, Община Перник.

Ремонтни дейности на съоръжения, разположени на детски и спортни площадки и в паркови зони на общински обекти.

18.08.2016 10:28:07

Ремонтни дейности на съоръжения, разположени на детски и спортни площадки и в паркови зони на общински обекти.

Доставка чрез покупка на самосвал за разделно събиране на строителни и битови отпадъци на регионалното депо за неопасни отпадъци на община Перник.

09.08.2016 13:36:43

Доставка чрез покупка на самосвал за разделно събиране на строителни и битови отпадъци на регионалното депо за неопасни отпадъци на община Перник.

Овладяване популацията на безстопанствени кучета и цялостна организация на общински приют в кв.Кристал-гр.Перник.

29.07.2016 13:45:00

Овладяване популацията на безстопанствени кучета и цялостна организация на общински приют кв.Кристал - гр.Перник.

Изготвяне на инвестиционен проект за обновяване на Общински комплекс "Дворец на културата" гр.Перник, във връзка с "Инвестиционна програма за климата", финансирана от Национален доверителен фонд.

27.07.2016 17:00:20

Изготвяне на инвестиционен проект за обновяване на Общински комплекс "Дворец на културата" гр.Перник, във връзка с "Инвестиционна програма за климата", финансирана от Национален доверителен фонд.

Доставката чрез покупка на самосвал за разделно събиране на строителни и битови отпадъци на регионалното депо за неопасни отпадъци на община Перник

22.07.2016 18:46:00

Доставката чрез покупка на самосвал за разделно събиране на строителни и битови отпадъци на регионалното депо за неопасни отпадъци на община Перник

Доставка и монтаж на обзавеждане и оборудване на работни места по проект "Създаване на нови възможности за пълноценна реализация и интеграция на служители с увреждания, чрез приспособяване и оборудване на работни места в Община Перник".

15.06.2016 16:46:58

Доставка и монтаж на обзавеждане и оборудване на работни места по проект "Създаване на нови възможности за пълноценна реализация и интеграция на служители с увреждания, чрез приспособяване и оборудване на работни места в Община Перник", финансиран от Агенцията за Хора с увреждания по две обособени позиции както следва: Обособена позиция №1: Доставка и монтаж на обзавеждане и оборудване на работни места на служители с трайни увреждания, работещи в общинската администрация. Обособена позиция №2: Доставка и монтаж на оборудване на работни места на техника и периферия.

Изработване и редакция на проект Мрежи от градове (с краен срок 1 септември, 2016г.) по Програма "Европа за гражданите" с пълната документация за кандидатстване по европейски програми за финансиране.

03.06.2016 16:58:23

Изработване и редакция на проект Мрежи от градове (с краен срок 1 септември, 2016г.) по Програма "Европа за гражданите" с пълната документация за кандидатстване по европейски програми за финансиране, избрана от Възложителя и отговаряща на профила му въз основа на професионалните упътвания и инструкции на Изпълнителя. (подаване чрез електронната система Europe for citizens)