Процедури по ЗОП, обявени до 15.04.2016 г.

Текущо поддържане на общински озеленени площи по четири обособени позиции

21.07.2015 14:17:44

Текущо поддържане на общински озеленени площи по четири обособени позиции

Допълнителни СМР на обект: Основен обект на интервенция в рамките на проект Зелена и достъпна градска среда, град Перник

14.07.2015 17:22:57

Допълнителни СМР на обект: „Основен обект на интервенция: УПИ I за ОбНС и озеленяване, кв. 208; УПИ I за озеленяване , кв.206, УПИ ІІ за пешеходна зона, озеленяване и търговия, кв. 211; УПИ VII за кино, жил.стр. и обществено обслужващи дейности, кв. 1; Част от УПИ I Дворец на културата, кафе, аперитив, озеленяване и пешеходна зона , кв. 1; улица от ос.т.9261 до ос.т.1255; улица от ос.т.1190 до ос.т.1260, УПИ I за озеленяване и трафопост, кв.215, ул.Търговска /между ул. Райко Даскалов и ул.Кракра” в рамките на проект „Зелена и достъпна градска среда, град Перник”

Изготвяне на работни проекти за обновяване чрез изпълнение на мерки за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради по Национална програма за енергийна ефективност

14.07.2015 15:13:00

Изготвяне на работни проекти за обновяване чрез изпълнение на мерки за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради по Националната програма за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради в Република България, приета с ПМС №18 от 2 февруари 2015г

Изготвяне на работни проекти по реда на ЗУТ и Наредба №4 за обхвата и съдържанието на инвестиционни проекти ,съгласно проект: "В подкрепа на Перник за следващия програмен период"

13.07.2015 10:24:00

Изготвяне на работни проекти по реда на ЗУТ и Наредба №4 за обхвата и съдържанието на инвестиционни проекти ,съгласно проект: "В подкрепа на Перник за следващия програмен период"

Инженеринг и реконструкция на ВиК мрежи и дъждовна канализация на територията на Община Перник по три обособени позиции

10.07.2015 11:43:00

Инженеринг и реконструкция на ВиК мрежи и дъждовна канализация на територията на Община Перник по три обособени позиции

Извършване на услуги за събиране и извозване на сгурия и едрогабаритни битови отпадъци от нерегламентирани сметища на територията на Община Перник

08.07.2015 15:55:49

Извършване на услуги за събиране и извозване на сгурия и едрогабаритни битови отпадъци от нерегламентирани сметища на територията на Община Перник

Подмяна на водопровод и реконструкция на общински път ІV –ти клас , ул.”Христо Ботев” в с.Студена , първи участък , с дължина 514 л.м.

30.06.2015 16:43:00

Подмяна на водопровод и реконструкция на общински път ІV –ти клас , ул.”Христо Ботев” в с.Студена , първи участък , с дължина 514 л.м.

Строително - монтажни работи за обновяване, чрез изпълнение на мерки за енергийна ефективност, на многофамилни жилищни сгради във връзка с изпълнението на Националната програма за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради в РБ, приета с ПМС №18.

29.06.2015 14:48:00

Строително - монтажни работи за обновяване, чрез изпълнение на мерки за енергийна ефективност, на многофамилни жилищни сгради във връзка с изпълнението на Националната програма за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради в РБ, приета с ПМС №18.