Процедури по ЗОП, обявени до 15.04.2016 г.

Услуги по сметосъбиране на битови отпадъци на територията на Община Перник, поддържане чистотата на териториите за обществено ползване, при летни и зимни условия на урбанизираните територии на Община Перник в това число снегопочистване.

18.03.2015 14:03:58

Услуги по сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци на територията на Община Перник, поддържане чистотата на териториите за обществено ползване, при летни и зимни условия на урбанизираните територии на Община Перник в това число снегопочистване.

Публикуване в местни вестници на обяви,съобщения и други текстове,свързани с дейността на Община Перник.

10.03.2015 14:38:42

Публикуване в местни вестници на обяви,съобщения и други текстове,свързани с дейността на Община Перник.

Изготвяне на работни проекти по реда на ЗУТ и Наредба №4 за обхвата и съдържанието на инвестиционни проекти ,съгласно проект: "В подкрепа на Перник за следващия програмен период".

10.03.2015 13:10:00

Изготвяне на работни проекти по реда на ЗУТ и Наредба №4 за обхвата и съдържанието на инвестиционни проекти, съгласно проект "В подкрепа на Перник за следващия програмен период".

Услуги по сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци на територията на Община Перник,поддържане чистотата на териториите за обществено ползване,при летни и зимни условия на урбанизираните територии на Община Перник в това число снегопочистване.

20.11.2014 15:16:00

Услуги по сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци на територията на Община Перник,поддържане чистотата на териториите за обществено ползване,при летни и зимни условия на урбанизираните територии на Община Перник в това число снегопочистване.

Изграждане на нов корпус (Блок №2 с басейн) към ОДЗ №5 в кв."Тева",гр.Перник - 00589-2014-0026

13.11.2014 14:21:00

Изграждане на нов корпус (Блок №2 с басейн) към ОДЗ №5 в кв."Тева",гр.Перник.

Текущо поддържане на общински озеленени площи-00589-2014-0025

09.10.2014 15:48:23

Дейностите по изпълнение на поръчката ще се извършат на територията на община Перник,на обекти общинска собственост. Поддържането на основните функционални категории озеленени площи в местата за широко обществено ползуване са:паркове,градини,линейни обекти и междублокови пространства,както и реконструкцията им с цел подобряване на тяхната архитектурно-планировъчна организация и естетикоекологичен облик,вътрешно благоустрояване и изграждане на парковите композиции.

„Сграда за траурни ритуали в „Гробищен парк“, гр. Перник” - 00589-2014-0023

07.10.2014 18:05:00

Архитектурни и инженерни услуги по изготвяне на планове и чертежи Инженерни услуги в строителството Строителни и монтажни работи по общо изграждане на сгради

Конструктивно укрепване и трайно възстановяване на сградата на основно училище в с.Богданов дол - 00589-2014-0024

07.10.2014 16:04:00

Конструктивно укрепване и трайно възстановяване на сградата на основно училище в с.Богданов дол - за укрепване на сградата има разработен инвестиционен проект. Предвижда се сградата да остане на един етаж, да се изпълнят ст. бетонови хоризонтални и вертикални елементи, нова таванска плоча, нов вход и авариен изход на салона, нови Ел., ВиК и ОВ. инсталации