Обявление

Предварителните обявления се публикуват в профила на купувача винаги, когато са налице предпоставките за вписване на същите в РОП. Задължение то за вписване, респективно публикуване на предварително обявление, възниква при кумулативно наличие на няколко предпоставки - обект и стойност на обществената поръчка и желание на възложителя да използва съкратени· срокове за из­пращане на обявлението за обществена поръчка до АОП за вписване в РОП.

Заглавие Дата Файл
обявление за приключване на договор № 87/2019 2019-12-02 13:29:15 Изтеглете файл
обявление за приключване на договор № 86/2019 2019-10-21 19:48:30 Изтеглете файл
обявление-възлагане 2019-08-08 17:58:44 Изтеглете файл
обявление 2019-03-04 20:19:35 Изтеглете файл