Упражняване на независим строителен надзор по проект № BG16RFOP001-1.018-0003 „Изграждане на социални жилища в кв. "Тева"

„Упражняване на независим строителен надзор по време на строителството и извършване на оценка за съответствие на инвестиционните проекти по проект № BG16RFOP001-1.018-0003 „Изграждане на социални жилища в кв. "Тева" - Общинска сграда с капацитет 100 души“

Изпълнението на обществената поръчка включва следните дейности: •ДЕЙНОСТ 1: Изготвяне на комплексен доклад за оценка на съответствието на предстоящите за изработване проекти в съответствие с чл. 142, ал. 6, т. 2 от ЗУТ; •ДЕЙНОСТ 2: Упражняване на строителен надзор по време на СМР.

Уникален № в РОП на АОП 00589-2018-0026

Обявление

15.10.2018 11:55:20

Предварителните обявления се публикуват в профила на купувача винаги, когато са налице предпоставките за вписване на същите в РОП.

Решенията за откриване на процедурите и обявленията за обществени порьчки

15.10.2018 11:54:11

Втората група документи съдържа две подгрупи - реше­нията за откриване на процедурите и обявленията за обще­ствени поръчки.

Протоколи и доклади на комисиите

29.11.2018 16:08:13

Протоколите и докладите на комисиите заедно с приложенията към тях

Решения на възложителите за завършване на процедурите

10.01.2019 14:40:18

Тази група документи обхваща решенията, които възложителите издават за завършване на процедурите за възлагане на обществени поръчки.

Договори и споразумения

14.02.2019 10:53:55

Договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тях и допълнителните споразумения