"Текущо поддържане на общински озеленени площи по шест обособени позиции”

Поддържането включва: 1.Текущо поддържане на озеленените площи - постоянна дейност, свързана с отглеждане на растителността: окопаване, плевене, поливане, косене, грапене, резитби и др. 2.Текущо обслужване на поливните системи в зелените площи – постоянна дейност свързана с експлоатацията им.3.Текущо поддържане чистотата на пешеходните алеи, детските площадки и междублокови пространства: метене, миене, тесане, почистване на съоръжения, снегопочистване, натоварване и извозване на отпадъци и др.4.Текущото поддържане е непрекъснат процес, който се извършва с необходимите инструменти и машини на базата на утвърден от възложителя месечен график.Повторяемостта на провежданите мероприятия се определя в съответствие с видовете озеленени площи, както и тяхното представително значение., № в РОП на АОП 00589-2019-0009

Обявление

04.03.2019 20:07:52

Предварителните обявления се публикуват в профила на купувача винаги, когато са налице предпоставките за вписване на същите в РОП.

Решенията за откриване на процедурите и обявленията за обществени порьчки

04.03.2019 20:05:18

Втората група документи съдържа две подгрупи - реше­нията за откриване на процедурите и обявленията за обще­ствени поръчки.

Документация за участие

04.03.2019 20:08:07

Третата група документи обхваща документациите за участие в процедурите. В профила на купувача следва да се оповестят в пълен обем всички документи, които заедно с ре­шението и обявлението формират изготвената от възложителя документация за участие в процедура за възлагане на обще­ствена поръчка.

Решенията за промяна по чл. 27а, ал. 1 от ЗОП и променената документация за участие

19.03.2019 19:52:11

Четвъртата група документи обхваща решенията за про­мяна, които се изготвят по реда на чл. 27а, ал. 1 от ЗАП в случаите, когато възложителят променя обявлението и/или документацията за участие, с цел осигуряване на законосъ­образност на процедурата, отстраняване на пропуски или явна фактическа грешка, както и променената документация.

Протоколи и доклади на комисиите

20.05.2019 12:19:11

Протоколите и докладите на комисиите заедно с приложенията към тях

Решения на възложителите за завършване на процедурите

13.06.2019 16:14:16

Тази група документи обхваща решенията, които възложителите издават за завършване на процедурите за възлагане на обществени поръчки.

Договори и споразумения

02.08.2019 15:04:58

Договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тях и допълнителните споразумения