Юни 2024
ПоВтСрЧвПтСъНе
     
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Изпълнение на СМР за обект „Дневен център за деца с увреждания“ (ДЦДУ) - гр. Перник, кв. „Варош и Табана“, ул. „Илинден“ № 14, община Перник

Изпълнението на СМР се извършва в съответствие с част трета "Строителство" от ЗУТ и започва след влизане в сила на разрешението за строеж и след подписване на Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа. Техническото изпълнение на строителството трябва да бъде изпълнено в съответствие с изискванията на нормативната уредба, отнасяща се към предмета на поръчката, технически правила, техническите спецификации на вложените в строежа строителни продукти, материали и оборудване, и добрите строителни практики в Република България и в Европейския съюз. Изпълнителят по настоящата обществена поръчка, следва да изпълнява СМР, съгласно одобрените инвестиционни проекти и издаденото разрешение за строеж. Строителните и монтажни работи следва да бъдат изпълнени, съгласно условията на договора, изготвения, съгласуван и одобрен инвестиционен проект ведно с приложената подробна количествено - стойностна сметка. Всички материали, съоръжения, машини, готови продукти и други които се влагат и/или се използват при строително-монтажните дейности на обектите да отговарят на стандарти БДС EN (актуални към датата на прилагане, от Български институт за стандартизация) или еквивалент. В процеса на изпълнение на строителните и монтажните работи трябва да бъдат съставени всички необходими актове и протоколи, предвидени в Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството. Изпълнителя предава на Възложителя с протокол всички документи , които следва да изготви съгласно действащото законодателство, и необходими за издаване на разрешение за ползване на обекта, включително документите, доказващи съответствието на вложените строителни продукти с изискванията на Закона за техническите изисквания към продуктите, и заверената екзекутивна документация, когато такава следва да се състави. Да бъдат спазени разпоредбите на Наредба № 4 от 2009 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за хората с увреждания ( ДВ, бр. 54 от 2009 г. ) № в РОП на АОП 00589-2019-0010

Решенията за откриване на процедурите и обявленията за обществени порьчки

28.02.2019 19:15:09

Втората група документи съдържа две подгрупи - реше­нията за откриване на процедурите и обявленията за обще­ствени поръчки.

Документация за участие

01.03.2019 18:05:25

Третата група документи обхваща документациите за участие в процедурите. В профила на купувача следва да се оповестят в пълен обем всички документи, които заедно с ре­шението и обявлението формират изготвената от възложителя документация за участие в процедура за възлагане на обще­ствена поръчка.

Протоколи и доклади на комисиите

11.04.2019 17:32:09

Протоколите и докладите на комисиите заедно с приложенията към тях

Решения на възложителите за завършване на процедурите

11.04.2019 17:36:15

Тази група документи обхваща решенията, които възложителите издават за завършване на процедурите за възлагане на обществени поръчки.