Проектиране на подпорни стени на ул.“Луганск“ № 70 и № 72, кв. Изток и ул. № 1 в с. Люлин

Проектиране на подпорни стени на ул.“Луганск“ № 70 и № 72, кв. Изток и ул. № 1 в с. Люлин, № в РОП на АОП 00589-2018-0036

Обявление

10.06.2019 19:13:07

Предварителните обявления се публикуват в профила на купувача винаги, когато са налице предпоставките за вписване на същите в РОП.

Решенията за откриване на процедурите и обявленията за обществени порьчки

28.12.2018 15:01:18

Втората група документи съдържа две подгрупи - реше­нията за откриване на процедурите и обявленията за обще­ствени поръчки.

Документация за участие

28.12.2018 15:04:34

Третата група документи обхваща документациите за участие в процедурите. В профила на купувача следва да се оповестят в пълен обем всички документи, които заедно с ре­шението и обявлението формират изготвената от възложителя документация за участие в процедура за възлагане на обще­ствена поръчка.

Протоколи и доклади на комисиите

03.04.2019 19:29:38

Протоколите и докладите на комисиите заедно с приложенията към тях

Решения на възложителите за завършване на процедурите

03.04.2019 19:28:40

Тази група документи обхваща решенията, които възложителите издават за завършване на процедурите за възлагане на обществени поръчки.

Договори и споразумения

20.05.2019 19:05:26

Договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тях и допълнителните споразумения