Протоколи и доклади на комисиите

Съгласно чл. 72, ал. 1 от ЗаП при провеждане на открита процедура за възлагане на обществена поръчка, комисия­та съставя протокол за разглеждането, оценяването и класира­ нето на офертите, който съдържа изискуемата, съгласно посо­чената норма, информация. 

Публикуването на протокола/ протоколите следва да се извърши не по-късно от публикуване на решението, с което се обявява класирането на участниците и участника, определен за изпълнител.

Заглавие Дата Файл
доклад 2019-06-05 11:24:23 Изтеглете файл
протокол 3 2019-06-05 11:24:03 Изтеглете файл
протокол 2 2019-06-05 11:23:26 Изтеглете файл
протокол № 1 2019-05-30 09:16:07 Изтеглете файл