Обявление

Предварителните обявления се публикуват в профила на купувача винаги, когато са налице предпоставките за вписване на същите в РОП. Задължение то за вписване, респективно публикуване на предварително обявление, възниква при кумулативно наличие на няколко предпоставки - обект и стойност на обществената поръчка и желание на възложителя да използва съкратени· срокове за из­пращане на обявлението за обществена поръчка до АОП за вписване в РОП.

Заглавие Дата Файл
обявление за приключване на договор № 92/2019 2019-10-18 20:02:56 Изтеглете файл
обявление за възлагане 2019-08-05 19:09:42 Изтеглете файл
обявление 2019-03-04 18:38:42 Изтеглете файл