Почистване и осигуряване на проводимост на речното корито на река Струма, преминаваща през територията на гр. Перник по обособени позиции

Почистване и осигуряване на проводимост на речното корито на река Струма, преминаваща през територията на гр. Перник по обособени позиции: Обособена позиция № 1:Участъкнар.Струма от моста на ул. Средец /идентификатор 55871.505.867/ до жп мост местността Кървавото /попадащ в ПИ с идентификатор 55871.640.18/ с дължина 400 м Обособенапозиция№2:Участъкнар.Струма от моста на ул. Св. Св. Кирил и Методий /попадащ в ПИ с идентификатор 55871.506.73/ до моста, попадащ в ПИ с идентификатор 55871.507.644/ дължина 1100 м Обособена позиция №3: Участък при бл. 60, ул. Бл. Гебрев, кв. Изток с дължина 150 м. от пешеходния мост /намира се срещу ПИ с идентификатор 55871.514.7038/, обратно на течението и 50 м по посока на течението на р. Струма /целият попада в ПИ с идентификатор 55871.514.6991/., № в РОП на АОП 00589-2019-0005

Документи по приключване

11.06.2020 16:10:37

Тази група документи обхваща информация за датата и основанието за приключване или за прекратяване на договорите.

Друга информация

16.04.2019 18:06:04

Друга информация извън останалите категории