Решения на възложителите за завършване на процедурите

Тази група документи обхваща решенията, които възложителите издават за завършване на процедурите за възлагане
на обществени поръчки. Съгласно чл. 38 от ЗОП процедурите завършват с решение за:

  1. определяне на изпълнител по договор за обществена поръчка, включително по договор, сключен чрез прилагане на рамково споразумение, динамична система за доставки или система за предварителен подбор;
  2. сключване на рамково споразумение;
  3. класиране на участниците и/или присъждане на награди и/или други плащания в конкурс за проект;
  4. прекратяване на процедурата.
Заглавие Дата Файл
решение за избор на изпълнител 2019-01-07 17:49:57 Изтеглете файл