Документация за участие

Третата група документи обхваща документациите за участие в процедурите. В профила на купувача следва да се оповестят в пълен обем всички документи, които заедно с ре­шението и обявлението формират изготвената от възложителя документация за участие в процедура за възлагане на обще­ствена поръчка. Документацията следва да съдържа информа­цията и документите, посочени в чл. 28, ал. 1 от ЗОП, а по преценка на възложителя и с оглед предмета на обществената поръчка в съдържанието й могат да бъдат включени и допъ­лнителни документи и информация.  Документацията за участие се публикува в профила на купувача в първия работен ден, следващ деня на публикуването на обявлението.

Заглавие Дата Файл
консолидирани указания 14.03 2019-03-14 20:38:51 Изтеглете файл
образци 14.03 2019-03-14 19:56:08 Изтеглете файл
проект на договор-корегиран 2019-03-06 18:15:53 Изтеглете файл
техн. спец. ОП 2 2019-02-27 14:46:04 Изтеглете файл
техн. спец. ОП № 1 2019-02-27 14:42:55 Изтеглете файл
методика 2019-02-27 14:39:22 Изтеглете файл
образци 2019-02-27 14:37:17 Изтеглете файл
проект на договор 2019-02-27 14:36:37 Изтеглете файл
еедоп 2019-02-27 14:32:17 Изтеглете файл