Обследване за енергийна ефективност и изготвяне на проект за прилагане мерки за енергийна ефективност по две ОП

 „Обследване за енергийна ефективност и изготвяне на проект за прилагане мерки за енергийна ефективност по две обособени позиции: Обособена позиция № 1 ”Обследване за енергийна ефективност и изготвяне на проект за прилагане мерки за енергийна ефективност на ГПЧЕ „Симеон Радев“, кв. Изток, гр. Перник. Обособена позиция № 2 ”Обследване за енергийна ефективност и изготвяне на проект за прилагане мерки за енергийна ефективност на XI-то ОУ “Елин Пелин”” /идентификатор 55871.515.7775.2/, кв. Изток, гр. Перник.“

Обявление

27.02.2019 14:31:36

Предварителните обявления се публикуват в профила на купувача винаги, когато са налице предпоставките за вписване на същите в РОП.

Решенията за откриване на процедурите и обявленията за обществени порьчки

27.02.2019 14:32:32

Втората група документи съдържа две подгрупи - реше­нията за откриване на процедурите и обявленията за обще­ствени поръчки.

Документация за участие

27.02.2019 14:40:03

Третата група документи обхваща документациите за участие в процедурите. В профила на купувача следва да се оповестят в пълен обем всички документи, които заедно с ре­шението и обявлението формират изготвената от възложителя документация за участие в процедура за възлагане на обще­ствена поръчка.

Решенията за промяна по чл. 27а, ал. 1 от ЗОП и променената документация за участие

06.03.2019 18:35:07

Четвъртата група документи обхваща решенията за про­мяна, които се изготвят по реда на чл. 27а, ал. 1 от ЗАП в случаите, когато възложителят променя обявлението и/или документацията за участие, с цел осигуряване на законосъ­образност на процедурата, отстраняване на пропуски или явна фактическа грешка, както и променената документация.

Разяснения по документацията

11.03.2019 18:18:33

Тази група документи обхваща разясненията по документациите за участие. Тези документи се публикуват в профила на купувача, само когато има постъпили искания за раз­яснения и възложителят отговори на същите.

Решения на възложителите за завършване на процедурите

05.11.2019 18:19:03

Тази група документи обхваща решенията, които възложителите издават за завършване на процедурите за възлагане на обществени поръчки.