Протоколи и доклади на комисиите

Съгласно чл. 72, ал. 1 от ЗаП при провеждане на открита процедура за възлагане на обществена поръчка, комисия­та съставя протокол за разглеждането, оценяването и класира­ нето на офертите, който съдържа изискуемата, съгласно посо­чената норма, информация. 

Публикуването на протокола/ протоколите следва да се извърши не по-късно от публикуване на решението, с което се обявява класирането на участниците и участника, определен за изпълнител.

Заглавие Дата Файл
Доклад 2019-03-27 17:10:54 Изтеглете файл
протокол № 3 2019-03-27 17:10:27 Изтеглете файл
протокол № 2 2019-03-27 17:03:37 Изтеглете файл
протокол № 1 2018-12-17 14:43:32 Изтеглете файл