Документация за участие

Третата група документи обхваща документациите за участие в процедурите. В профила на купувача следва да се оповестят в пълен обем всички документи, които заедно с ре­шението и обявлението формират изготвената от възложителя документация за участие в процедура за възлагане на обще­ствена поръчка. Документацията следва да съдържа информа­цията и документите, посочени в чл. 28, ал. 1 от ЗОП, а по преценка на възложителя и с оглед предмета на обществената поръчка в съдържанието й могат да бъдат включени и допъ­лнителни документи и информация.  Документацията за участие се публикува в профила на купувача в първия работен ден, следващ деня на публикуването на обявлението.

Заглавие Дата Файл
указания 2019-01-29 19:09:36 Изтеглете файл
проект на договор 2019-01-29 19:08:53 Изтеглете файл
еедоп 2019-01-29 19:08:32 Изтеглете файл
образци за участие 2019-01-29 19:08:08 Изтеглете файл
образци за сключване на договор 2019-01-29 19:06:42 Изтеглете файл