Избор на изпълнител за „Извършване на независим финансов одит” по проект № BG16RFOP001-1.018-0003

Избор на изпълнител за „Извършване на независим финансов одит”по проект № BG16RFOP001-1.018-0003 „Изграждане на социални жилища в кв. "Тева" - Общинска сграда с капацитет 100 души“, Договор за БФП № BG16RFOP001-1.018-0003-С01, изпълняван от Община Перник, по Процедура BG16RFOP001-1.001-039 Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020” Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.,

№ в РОП на АОП 00589-2018-0030

Обявление

12.11.2018 11:49:35

Предварителните обявления се публикуват в профила на купувача винаги, когато са налице предпоставките за вписване на същите в РОП.

Решенията за откриване на процедурите и обявленията за обществени порьчки

12.11.2018 11:48:00

Втората група документи съдържа две подгрупи - реше­нията за откриване на процедурите и обявленията за обще­ствени поръчки.

Документация за участие

12.11.2018 11:52:11

Третата група документи обхваща документациите за участие в процедурите. В профила на купувача следва да се оповестят в пълен обем всички документи, които заедно с ре­шението и обявлението формират изготвената от възложителя документация за участие в процедура за възлагане на обще­ствена поръчка.

Протоколи и доклади на комисиите

11.01.2019 15:58:56

Протоколите и докладите на комисиите заедно с приложенията към тях

Решения на възложителите за завършване на процедурите

30.01.2019 09:17:51

Тази група документи обхваща решенията, които възложителите издават за завършване на процедурите за възлагане на обществени поръчки.

Договори и споразумения

21.03.2019 19:39:18

Договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тях и допълнителните споразумения

Друга информация

12.11.2018 12:05:02

Друга информация извън останалите категории