Документация за участие

Третата група документи обхваща документациите за участие в процедурите. В профила на купувача следва да се оповестят в пълен обем всички документи, които заедно с ре­шението и обявлението формират изготвената от възложителя документация за участие в процедура за възлагане на обще­ствена поръчка. Документацията следва да съдържа информа­цията и документите, посочени в чл. 28, ал. 1 от ЗОП, а по преценка на възложителя и с оглед предмета на обществената поръчка в съдържанието й могат да бъдат включени и допъ­лнителни документи и информация.  Документацията за участие се публикува в профила на купувача в първия работен ден, следващ деня на публикуването на обявлението.

Заглавие Дата Файл
указания 2019-03-04 19:33:09 Изтеглете файл
образци 2019-03-04 19:32:40 Изтеглете файл
проект на договор 2019-03-04 19:30:34 Изтеглете файл
техн. спецификация 2019-03-04 19:30:02 Изтеглете файл
КС - Палма, Марина бара, Граово 2019-03-04 19:28:43 Изтеглете файл
палма-проект 2019-03-04 19:27:43 Изтеглете файл
граово-проект 2019-03-04 19:27:41 Изтеглете файл
марина бара - проект 2019-03-04 19:27:12 Изтеглете файл