Изграждане на кръгово кръстовище на ул. „Юрий Гагарин“ и ул. „Благой Гебрев“, кв. Изток на гр. Перник

Предмет на настоящата обществена поръчка е „Изграждане на кръгово кръстовище на ул. „Юрий Гагарин“ и ул. „Благой Гебрев“, кв. Изток на гр. Перник“.

Целта на обществената поръчка е да бъде определен изпълнител за изграждането на кръгово кръстовище на ул. „Юрий Гагарин“ и ул. „Благой Гебрев“, кв. Изток на гр. Перник, с което да се подобри безопасността при преминаване на съществуващото към настоящия момент кръстовище и да се намалят до минимум предпоставките за пътно-транспортни произшествия, № в РОП на АОП 00589-2018-0035.

 

Обявление

27.12.2018 08:29:30

Предварителните обявления се публикуват в профила на купувача винаги, когато са налице предпоставките за вписване на същите в РОП.

Решенията за откриване на процедурите и обявленията за обществени порьчки

27.12.2018 08:28:38

Втората група документи съдържа две подгрупи - реше­нията за откриване на процедурите и обявленията за обще­ствени поръчки.

Документация за участие

27.12.2018 08:30:32

Третата група документи обхваща документациите за участие в процедурите. В профила на купувача следва да се оповестят в пълен обем всички документи, които заедно с ре­шението и обявлението формират изготвената от възложителя документация за участие в процедура за възлагане на обще­ствена поръчка.

Решенията за промяна по чл. 27а, ал. 1 от ЗОП и променената документация за участие

29.01.2019 18:23:55

Четвъртата група документи обхваща решенията за про­мяна, които се изготвят по реда на чл. 27а, ал. 1 от ЗАП в случаите, когато възложителят променя обявлението и/или документацията за участие, с цел осигуряване на законосъ­образност на процедурата, отстраняване на пропуски или явна фактическа грешка, както и променената документация.

Разяснения по документацията

16.01.2019 17:56:38

Тази група документи обхваща разясненията по документациите за участие. Тези документи се публикуват в профила на купувача, само когато има постъпили искания за раз­яснения и възложителят отговори на същите.

Протоколи и доклади на комисиите

23.04.2019 17:27:57

Протоколите и докладите на комисиите заедно с приложенията към тях

Решения на възложителите за завършване на процедурите

25.04.2019 17:17:49

Тази група документи обхваща решенията, които възложителите издават за завършване на процедурите за възлагане на обществени поръчки.