Май 2024
ПоВтСрЧвПтСъНе
  
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
  

Изграждане на кръгово кръстовище на ул.“Юрий Гагарин“ и ул.Благой Гебрев“, кв.Изток на гр. Перник

Предмет на настоящата обществена поръчка е „Изграждане на кръгово кръстовище на ул.“Юрий Гагарин“ и ул.Благой Гебрев“, кв.Изток на гр. Перник”. Целта на обществената поръчка е да бъде определен изпълнител за изграждането на кръгово кръстовище на ул.“Юрий Гагарин“ и ул.Благой Гебрев“, кв.Изток на гр. Перник, с което да се подобри безопасността при преминаване на съществуващото към настоящия момент кръстовище и да се намалят до минимум предпоставките за пътно – транспортни произшествия, уникален № в РОП на АОП 00589-2018-0024

Обявление

01.10.2018 11:49:34

Предварителните обявления се публикуват в профила на купувача винаги, когато са налице предпоставките за вписване на същите в РОП.

Решенията за откриване на процедурите и обявленията за обществени порьчки

01.10.2018 11:44:07

Втората група документи съдържа две подгрупи - реше­нията за откриване на процедурите и обявленията за обще­ствени поръчки.

Документация за участие

01.10.2018 11:51:11

Третата група документи обхваща документациите за участие в процедурите. В профила на купувача следва да се оповестят в пълен обем всички документи, които заедно с ре­шението и обявлението формират изготвената от възложителя документация за участие в процедура за възлагане на обще­ствена поръчка.

Решенията за промяна по чл. 27а, ал. 1 от ЗОП и променената документация за участие

15.10.2018 19:27:12

Четвъртата група документи обхваща решенията за про­мяна, които се изготвят по реда на чл. 27а, ал. 1 от ЗАП в случаите, когато възложителят променя обявлението и/или документацията за участие, с цел осигуряване на законосъ­образност на процедурата, отстраняване на пропуски или явна фактическа грешка, както и променената документация.

Решения на възложителите за завършване на процедурите

29.10.2018 18:28:00

Тази група документи обхваща решенията, които възложителите издават за завършване на процедурите за възлагане на обществени поръчки.