Изготвяне на проект за оразмеряване, изграждане и експлоатация на СОЗ на находище на минерална вода „Рударци“

Изготвяне на проект за оразмеряване, изграждане и експлоатация на СОЗ на находище на минерална вода „Рударци“, № в РОП на АОП 00589-2018-0028 

От изпълнителя се изисква да представи оферта за Предмета на дейността, съдържаща изпълнение на следните основни дейности и задачи:
1. Изготвяне на проекти за оразмеряване и определяне на СОЗ около водоизточниците, които експлоатират НМВ „Рударци“, който да съдържа:
• Състояние на водоизточниците;
• Екзекутивни чертежи или проект на водоизточника;
• Показателите на водата съгласно действащите нормативни изисквания за качеството на минералната вода - Вземане на водни проби за извършване на пълен физико химичен анализ на минералните води от водовземни съоръжения - Сондаж №2хг и Сондаж №1хг, и представяне на протоколи от анализа и измервания по чл.12, ал.2, т.1, т.З и т.4 от Наредба №14 от 03.08.1987 г. за курортните ресурси, курортните местности и курортите;
• Визуализация на модела по чл. 30, ал 2 от Наредба №3 от 16.10.2000 г., в план и разрез в подходящ мащаб;
• Конфигурацията, размерите и площта на територията на пояс I, приведена към площ на правоъгълен многоъгълник, както и местоположението, идентификационните номера и информация за собствениците на попадащите в тези площи имоти или части от тях;
• Конфигурация на изчислените пояси II и пояс III;
• Конфигурацията на допълнителни площи към пояс III;
• Повърхностните водни обекти в обсега на определените зони;
• Съществуващи и потенциални замърсители в границите на зоните;
• Ограничения и забрани в охранителните пояси;
• Мероприятия за ограничаване и ликвидиране на замърсителите в пояс II и III, в т.ч. срокове за саниране на териториите и за привеждане на заварени в тези териториидейности, които са несъвместими с опредерлените охранителни режими в съответствие с изискванията на Наредба №3/2000 г.;
• Указания за добрата земеделска практика по смисъла на Наредба №2 за опазване на водите от замърсяване с нитрати от земеделски водоизточници и за контрол на ограничителните дейности, попадащи в границите на поясите II и III;
• Специален проект за използване на земите в границите на пояс I, осигуряващ възстановяването, обновяването и поддържането на насажденията в тях;
• Стойностна сметка за обезщетяване на собствениците на имоти в рамките на пояс II и III;

Обявление

02.11.2018 19:14:28

Предварителните обявления се публикуват в профила на купувача винаги, когато са налице предпоставките за вписване на същите в РОП.

Решенията за откриване на процедурите и обявленията за обществени порьчки

02.11.2018 19:12:46

Втората група документи съдържа две подгрупи - реше­нията за откриване на процедурите и обявленията за обще­ствени поръчки.

Документация за участие

02.11.2018 19:16:42

Третата група документи обхваща документациите за участие в процедурите. В профила на купувача следва да се оповестят в пълен обем всички документи, които заедно с ре­шението и обявлението формират изготвената от възложителя документация за участие в процедура за възлагане на обще­ствена поръчка.

Протоколи и доклади на комисиите

15.01.2019 09:14:56

Протоколите и докладите на комисиите заедно с приложенията към тях

Решения на възложителите за завършване на процедурите

15.01.2019 09:17:07

Тази група документи обхваща решенията, които възложителите издават за завършване на процедурите за възлагане на обществени поръчки.

Договори и споразумения

19.03.2019 19:34:11

Договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тях и допълнителните споразумения