Изготвяне на „ Проект за изместване на помпена станция за с.Дивотино“ - 1

Изготвяне на „ Проект за изместване на помпена станция за с.Дивотино“, № в РОП на АОП  00589-2018-0027

Обявление

15.10.2018 18:38:49

Предварителните обявления се публикуват в профила на купувача винаги, когато са налице предпоставките за вписване на същите в РОП.

Решенията за откриване на процедурите и обявленията за обществени порьчки

15.10.2018 18:37:41

Втората група документи съдържа две подгрупи - реше­нията за откриване на процедурите и обявленията за обще­ствени поръчки.

Документация за участие

15.10.2018 18:54:49

Третата група документи обхваща документациите за участие в процедурите. В профила на купувача следва да се оповестят в пълен обем всички документи, които заедно с ре­шението и обявлението формират изготвената от възложителя документация за участие в процедура за възлагане на обще­ствена поръчка.

Протоколи и доклади на комисиите

08.01.2019 11:52:50

Протоколите и докладите на комисиите заедно с приложенията към тях

Решения на възложителите за завършване на процедурите

11.01.2019 14:49:46

Тази група документи обхваща решенията, които възложителите издават за завършване на процедурите за възлагане на обществени поръчки.

Договори и споразумения

19.03.2019 19:31:28

Договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тях и допълнителните споразумения