Избор на изпълнител за осъществяване на дейностите по публичност и визуализация на проект № BG16RFOP001-1.018-0003

„Избор на изпълнител за осъществяване на дейностите по публичност и визуализация на проект № BG16RFOP001-1.018-0003 „Изграждане на социални жилища в кв. "Тева" - Общинска сграда с капацитет 100 души“, Договор за БФП № BG16RFOP001-1.018-0003-С01 по ОПРР 2014-2020 по две обособени позиции: Обособена позиция №1 – „Организиране и провеждане на пресконференции, изготвяне на прессъобщения, интернет банер, официални церемонии, подготовка и публикуване в местните медии на публикации, изработка и монтаж на билбордове и постоянни обяснителни табели, банер за пресконференциите“; Обособена позиция №2 – „Изработване на печатни информационни и промоционални материали – брошури, папки, химикалки, тефтери, чаши, флаш-памет, торбички и плакати”, запазена на основание чл. 80, ал.1 от ППЗОП, № в РОП на АОП 00589-2018-0025

Обявление

05.10.2018 10:30:13

Предварителните обявления се публикуват в профила на купувача винаги, когато са налице предпоставките за вписване на същите в РОП.

Решенията за откриване на процедурите и обявленията за обществени порьчки

05.10.2018 10:29:42

Втората група документи съдържа две подгрупи - реше­нията за откриване на процедурите и обявленията за обще­ствени поръчки.

Документация за участие

05.10.2018 10:30:55

Третата група документи обхваща документациите за участие в процедурите. В профила на купувача следва да се оповестят в пълен обем всички документи, които заедно с ре­шението и обявлението формират изготвената от възложителя документация за участие в процедура за възлагане на обще­ствена поръчка.

Протоколи и доклади на комисиите

16.11.2018 10:07:30

Протоколите и докладите на комисиите заедно с приложенията към тях

Решения на възложителите за завършване на процедурите

10.12.2018 14:25:30

Тази група документи обхваща решенията, които възложителите издават за завършване на процедурите за възлагане на обществени поръчки.

Договори и споразумения

14.02.2019 11:02:57

Договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тях и допълнителните споразумения